Old town and port of Jaffa and modern skyline of Tel Aviv city, Israel.

Israelישראל

Israel flag

 (ESS) הסקר האירופי החברתי

.הסקר החברתי האירופי הינו פרויקט תשתית במדעי החברה הנערך מדי שנתיים ברחבי אירופה משנת 2002. הפרויקט מנוהל על-ידי קבוצת מחקר מאוניברסיטת סיטי בלונדון בבריטניה לצד ששה מוסדות נוספים

 • City, University of London
 • Centerdata, Netherlands
 • Sikt, Norway
 • The Netherlands Institute for Social Research/SCP, Netherlands
 • University of Essex, UK
 • University of Ljubliana, Slovenia
 • Universitat Pompeu Fabra, Spain

.הסקר האירופאי החברתי מבקש ליצור בסיס נתונים השוואתי על עמדות, ערכים והתנהגויות והשינויים בהם לאורך זמן ביותר מ- 30 מדינות. מטרותיו העיקריות של הפרויקט הן

 • לעקוב אחר מגמות של יציבות ושינוי במבנה החברתי, בתנאים ובעמדות ברחבי אירופה ולתאר כיצד משתנה המרקם החברתי, הפוליטי והמוסרי.
 • ליצור ולהפיץ מודל של סקר השוואתי בינלאומי באיכות גבוהה ביותר הכולל, בין השאר, בניית שאלון ובדיקה מקדמית שלו (pre-testing), דגימה, איסוף נתונים, הפחתת הטיות ובדיקות מהימנות לשאלות.
 • להפיק אינדיקטורים להתפתחות לאומית המבוססים על תפיסות האזרחים היבטים מרכזיים בחברה שלהם.
 • להכשיר חוקרים במדעי החברה במדידה ובניתוח בשיטות כמותניות השוואתיות.
 • לשפר את ההיכרות והיכולת להגיע למידע על שינוי חברתי בקרב אקדמאים, קובעי מדיניות והציבור הרחב.

אנשי מפתח בסקר האירופאי החברתי בישראל 

 • הצוות הישראלי כולל את הנציג הישראלי, פרופ' סיגל אלון מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ואת ד"ר אירית אדלר ממכון ב.י. ולוסיל כהן לחקר דעת קהל באוניברסיטת תל אביב.
 • עבודת השדה של הסבב העשירי של הסקר האירופאי הישראלי מבוצעת על-ידי מכון ב.י. ולוסיל כהן לחקר דעת קהל באוניברסיטת תל אביב.
 • לשאלות על הסקר האירופאי החברתי בישראל, ניתן לפנות למייל: bicoheness@tauex.tau.ac.il למנהלת הסקר ד"ר אירית אדלר (iriad@tauex.tau.ac.il) ו/או למנהל הפרויקט פרופ' סיגל אלון (salon1@tauex.tau.ac.il).

  הסבבים בהם השתתפה ישראל:

  סבב 1 (2002)

  סבב 4 (2008)

  סבב 5 (2010)

  סבב 6 (2012)

  סבב 7 (2014)

  סבב 8 (2016)

  סבב 10 (2021)

:נושאי השאלון

:שאלון הליבה מתרכז ב

 • צריכת תקשורת
 • עמדות חברתיות-פוליטיות
 • אמון במוסדות
 • הגירה
 • ביטחון אישי
 • בריאות
 • זהות דתית
 • רווחה אישית
 • ושאלות דמוגרפיות

:הנושאים המתחלפים התמקדו ב

 • הגירה, אזרחות ודמוקרטיה (סבב ראשון, 2002)
 • עמדות כלכליות, עבודה, משפחה, רווחה אישית ובריאות (סבב שני, 2004)
 • רווחה אישית וחברתית ועיתויי חיים (סבב שלישי, 2006)
 • עמדות כלפי גילנות (agisim) ועמדות כלפי מדינת הרווחה (סבב רביעי, 2008)
 • אמון במשטרה ובתי המשפט (סבב חמישי, 2010)
 • עמדות כלפי הדמוקרטיה ורווחה אישית וחברתית (סבב שישי, 2012)
 • עמדות כלפי מהגרים ואי שוויון בריאותי (סבב שביעי, 2014)
 • עמדות כלפי מדינת הרווחה ואנרגיה שינוי אקלים (סבב שמיני, 2016)
 • עיתויי חיים וצדק והוגנות (סבב תשיעי, 2018)
 • קשרים דיגיטליים בחיי המשפחה והעבודה (סבב עשירי, 2021)

:את השאלונים בעברית, ערבית ורוסית, ניתן למצוא ב

הפצת ה ESS

:מכון ב.י. כהן מציע, ביוזמת משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, ייעוץ וסדנאות להצגת הפרויקט והכרת הורדת הנתונים והעבודה איתם וכן יוזם כתיבה ופרסום דוחות אותם ניתן למצוא באתר מכון ב.י. כהן

איש קשר

פרופ' סיגל אלון (salon1@tauex.tau.ac.il)
ו/או ד"ר אירית אדלר (iriad@tauex.tau.ac.il)

:עבודת השדה

איסוף הנתונים (שאלון הליבה והנספחים המתודולוגיים) מתבצע באמצעות ראיונות פנים-אל-פנים הנערכים בשלוש שפות: עברית, ערבית ורוסית. השאלון המתורגם משאלון מקור באנגלית, כולל גם אינפורמציה ספציפית לישראל כמו רשימת המפלגות, דת ותעודות השכלה ומצב משפחתי המותאם הקונטקסט הישראלי 1500 הדגימה של הסקר האירופאי החברתי בישראל הינה דגימה הסתברותית מורכבת הכוללת שכבות ואשכולות כאשר השלב הסופי של המדגם מתבסס על רשימת כתובות ממרשם האוכלוסין.

Address book icon

איש קשר

פרופ' נח לוין-אפשטיין
noah1@post.tau.ac.il
ו/או ד"ר אירית אדלר
iriad@post.tau.ac.il