Metoder

ESS-undersökningen i Sverige är insamlad genom CAPI/PAPI. Intevjuerna genomförs på svenska. Frågorna som ingår i intervjuerna baseras på ESS gemensamma enkät, vissa smärre justeringar har dock utförts för att enkäten ska passa in i en svensk kontext. Till exempel är frågor om politiska partier, religion och utbildning anpassade utifrån det svenska samhället.

ESS urval är representativt för alla personer över 15 år som tillhör privata hushåll Sverige, oavsett nationalitet, medborgarskap och språk. De individer som deltar i ESS-undersökningen väljs ut genom slumpmässiga urval i alla steg av urvalsprocessen. Målet är att åtminstone 1500 individer ska ingå i det slutgiltiga urvalet.

ESS urvalsdesign i Sverige baseras på ett obundet slumpmässigt urval.