Metode

Terenska izvedba raziskave ESS v Sloveniji poteka s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja (CAPI). Dodatni vprašalnik (supplementary questionnaire) v Sloveniji poteka s pomočjo računalniško podprtega osebnega anketiranja po zaključenem glavnem delu vprašalnika. Anketa v Sloveniji poteka samo v slovenskem jeziku. Anketni vprašalnik temelji na usklajeni mednarodni inačici, določena vprašanja (kot npr. politične preference, odnos do religije, dosežena stopnja izobrazbe, partnerski status) pa so oblikovana in prilagojena za nacionalno okolje.

Vzorec raziskave ESS v Sloveniji je reprezentativen za osebe, stare 15 let in več (zgornje starostne omejitve ni), ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ne glede na njihovo narodnost ali državljanstvo. Postopek vzorčenja je izveden na podlagi Centralnega Registra Prebivalcev Slovenije. Izbor je slučajni dvostopenjski, kjer ima na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da je vključena v vzorec. Na prvi stopnji je izbranih 300 primarnih vzorčnih enot (PSU), za kar so uporabljene skupine osnovnih statističnih okolišev (Clusters of Enumeration Areas - CEA), ki jih na Statističnem uradu Slovenije uporabljajo za potrebe vzorčenja. Izbor PSU je izveden slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (PPS - Probability Proportional to Size). Izbor na prvi stopnji upošteva predhodno stratifikacijo na podlagi 12 statističnih regij in 6 tipov naselja (po naslednjih kategorijah: kmečka do 2.000 prebivalcev, nekmečka do 2.000 prebivalcev, naselja z 2.000 do 10.000 prebivalcev, naselja z 10.000 do 100.000 prebivalcev ter Ljubljana in Maribor kot ločeni kategoriji). Na drugi stopnji se znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbere fiksno število oseb, ki so določene, kot ciljne osebe za anketiranje. V vsakem PSU je izbrano 7 posameznikov. Velikost vzorca tako znaša 2100 enot (300 PSU * 7 izbranih oseb).