Проблемно-тематични сфери

ESS измерва нагласите, ценностните и поведенческите модели на хората в различни европейски страни. Въпросникът се състои от:

Въпросите, които присъстват в основния модул (Core questions) и се повтарят при всяко ESS издание се отнасят до: медии, политика, доверие в институциите, имиграция, страх от криминални посегателства, здравословно състояние, религия, благосъстояние, човешки ценности и социално-демографски характеристики.

Ротационните модули, които се определят на конкурсен принцип и се одобряват от Международен научен борд (SAB) за всяка отделна вълна на ESS, се отнасят до:

Достъп до българските варианти на въпросниците за отделните издания на ESS:>>