Изследователски методи

Четирите издания на ESS са осъществени в България чрез системата PAPI и метода на регистрация пряко индивидуално интервю по местоживеене (face-to-face interview). Интервютата по основния и допълнителния въпросници са проведени на български език. Първичната емпирична информация е набирана чрез анкетна карта, унифицирана за всички участващи в ESS страни. Допълнително е представена специфична за страната информация за политическите партии, изповядваните религии, образователната система и семейния статус, които разкриват аспекти от националният контекст.

Извадките са съставени така, че да осигуряват национална представителност за всички български граждани над 15-гидишна възраст без горна ограничителна граница, които живеят в частни домове в България, независимо от тяхната националност, етническа принадлежност, гражданство или език. Лицата за изследване са подбрани при стриктно спазване на метода прост случаен подбор на всеки етап от тристепенната гнездова извадка. След редуциране на основната извадка чрез изчисляване ефекта на дизайна на извадките (discounting for design effects) целта и да се достигне 1 500 минимален брой ефективните интервюта (‘effective achieved sample size’) в България.

При осъществяване на ESS в България се използва тристепенна гнездова извадка. На първата степен се определят 400 гнезда от електоралните списъци за последните парламентарни/президентски избори, които покриват територията на цялата страна. На втората степен чрез прост случаен подбор в рамките на всяко отделно гнездо се избират по 8-10 адреса. На третата степен от всеки попаднал в извадковите списъци адрес се определя конкретното лице за изследване чрез прилагане на метода „последен рожден ден“. Не се допускат никакви замени!