Разпространение

ESS като изследователски подходи, методология и резултати широко се популяризира в България най-вече чрез...

Като цяло:

Ползите от членството на България в ESS ERIC могат да се групират в следните основни направления:

И ОЩЕ:

Най-значимата научна продукция върху данни от ESS (първата от всички участващи страни!), e колективната монография под съставителството на проф. Н. Тилкиджиев и доц. Л. Димова „Благополучие и доверие: България в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS) 2006/2009.” (2010, Изток-Запад, 567стр), в която са включени тематично структурирани анализи на 25 български учени и изследователи от различни поколения, институции, организации.

bulgaria1

През 2016г. в София се проведе научна конференция „Европейското социално изследване в България – академични и политически ползи и предизвикателства“, финансирана от Лондон. Организатори на конференцията са Българската социологическа асоциация (БСА) и Консорциум ESS ERIC Bulgaria. В дискусията взеха участие социални учени и изследователи от БАН, преподаватели, докторанти и студенти от различни университети, евродепутати, представители на МОН, МТСП и синдикалните централи, колеги социолози, психолози, икономисти, юристи. Лично директорът на ESS ERIC Dr. Rory Fitzgerald изнесе доклад, а останалите членове на английската делегация, включително Prof. Peter Elias и Stefan Swift, съществено допринесоха за успеха на дебата. Конференцията доведе до ангажимент от страна на МОН за финансиране на предстоящите вълни на ESS, чието изпълнение предстои.

Всички материали от академичния форум, включващи встъпителното слово при откриването на дискусията, поздравителните адреси от Министерството на образованието и науката и от Българската социологическа асоциация, както и презентациите на отделните участниците са публикувани на сайта  www.ess-bulgaria.org.

bulgaria2

bulgaria3