Metode

Terenska izvedba raziskave ESS v Sloveniji od 6. vala naprej poteka s pomočjo osebnega računalniškega anketiranja (CAPI). V valovih od 1 do 5 (2002–2010) je anketiranje potekalo s pomočjo osebnega anketiranja s tiskanim vprašalnikom (papir in svinčnik). Dodatni vprašalnik (supplementary questionnaire) se v Sloveniji izvaja s pomočjo osebnega anketiranja po končanem glavnem delu ankete. Anketa v Sloveniji poteka samo v slovenskem jeziku. Anketni vprašalnik temelji na usklajeni mednarodni inačici, za posamezne države pa so oblikovana ustrezna nacionalno specifična vprašanja, ki merijo na primer odnos do političnih strank, religije, stopnjo izobrazbe, partnerski status ipd.

Vzorec raziskave ESS v Sloveniji je reprezentativen za osebe, stare 15 let in več (zgornje starostne omejitve ni), ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, ne glede na njihovo narodnost ali državljanstvo. Posamezniki so v vzorec izbrani po strogih načelih naključnega izbora. Raziskava teži h končni vzorčni realizaciji približno 1400 anketiranih.

Vzorčni načrt za raziskavo ESS v Sloveniji temelji na dvostopenjskem stratificiranem izboru enot (posameznikov) na podlagi registra prebivalcev Slovenije. Izbor je naključen na obeh stopnjah, kar pomeni, da ima vsaka oseba iz populacije enako verjetnost, da bo vključena v vzorec. Izbor na prvi stopnji (150 primarnih vzročnih enot) upošteva predhodno stratifikacijo glede na 12 regij in 6 tipov naselij. Na drugi stopnji se s pomočjo enostavnega slučajnega izbora (SRS) izbere določeno število posameznikov (15 oseb na okoliš).