Metódy

ESS dotazník bol zbieraný metódou PAPI, počnúc 9. kolom ESS metódou CAPI. Dotazník sa pripravuje v dvoch jazykoch: slovenský a maďarský. Dotazník je prekladaný zo zdrojového dotazníka, ale informácie špecifické pre danú krajinu (ako napr. politické strany, náboženstvá, vzdelávací systém a rodinný stav) sa prispôsobujú tak, aby reflektovali národný kontext.

Vzorka respondentov ESS je reprezentatívna a tvoria ju obyvatelia domácností na Slovensku 15 a viac roční, bez ohľadu na ich národnosť, občianstvo alebo jazyk. Respondenti sú vyberaní prísnou metódu náhodného výberu a minimálna výsledná veľkosť vzorky (po odrátaní "design effects" je 1500 respondentov.

Proces výberu vzorky na Slovensku je založený na 4-stupňovom stratifikovanom pravdepodobnostnom dizajne. Výberovým rámcom sú zoznamy miest a obcí, register adries a zoznamy domácností. Vzorku prieskumu tvoria vybraní respondenti v domácnostiach.