Metódy

Dotazník ESS sa na Slovensku administruje formou PAPI (osobný rozhovor za účelom vyplnenia vytlačeného dotazníka). Doplnkový dotazník sa vypĺňa tiež počas osobného rozhovoru. Dotazník je k dispozícii v slovenskom a maďarskom jazyku. Prekladaný dotazník vychádza zo zdrojového dotazníka (v angličtine), ale informácie týkajúce sa Slovenska (napr. zoznam politických strán, vierovyznanie, dosiahnuté vzdelanie a rodinný stav) sú konštruované tak, aby vystihovali špecifiká krajiny.

Vzorky ESS sú reprezentatívne pre všetky osoby staršie ako 15 rokov (bez stanovenia horného limitu), ktoré majú trvalé bydlisko na Slovensku, bez ohľadu na ich národnosť, štátnu príslušnosť, alebo jazyk. Respondenti sú vyberaní prísnymi náhodnými pravdepodobnostnými metódami na každom stupni a požadovaná minimálna “efektívna dosiahnutá veľkosť vzorky” je 1,500 alebo 800 (po odrátaní vplyvov výberového plánu).

Pre účely ESS sa na Slovensku realizuje 4-stupňový stratifikovaný výber vzorky (náhodný pravdepodobnostný). Do výberu výskumnej vzorky sú zahrnuté všetky regióny Slovenska a je vybratých 250 miest a obcí, v ktorých sa na určených adresách uskutoční prieskum.