Θεματικές

Η ΕΚΕ αποτυπώνει τις στάσεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές διαφορετικών πληθυσμών σε όλη την Ευρώπη. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα κεντρικό κορμό ο οποίος παραμένει σταθερός σε κάθε γύρο, από εναλλασσόμενες ενότητες αφιερωμένες σε ειδικά ζητήματα, καθώς και από μια συμπληρωματική ενότητα η οποία περιλαμβάνει μια κλίμακα ανθρωπίνων αξιών καθώς και πειραματικά τεστ.

Οι ερωτήσεις του βασικού κορμού επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Οι εναλλασσόμενες ενότητες εστιάζουν στα εξής:

Μπορείτε να βρείτε την ελληνική μετάφραση των ερωτηματολογίων για όλους τους γύρους στους οποίους συμμετείχε η Ελλάδα εδώ: >>