Μεθοδολογία

Στην Ελλάδα το ερωτηματολόγιο της ΕΚΕ συμπληρώνεται με την μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται ως επέκταση του κεντρικού ερωτηματολογίου με την ίδια μέθοδο. Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα ελληνικά. Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου βασίζεται σε έναν κεντρικό κορμό ερωτήσεων, αλλά ορισμένες πληροφορίες για την χώρα όπως π.χ. τα πολιτικά κόμματα, οι θρησκείες και τα δόγματα, το εκπαιδευτικό σύστημα, και η οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων έχουν προσαρμοστεί προκειμένου να ανταποκρίνεται στην ελληνική περίπτωση.

Τα δείγματα της ΕΚΕ είναι αντιπροσωπευτικά όλων των ατόμων ηλικίας 15 και άνω (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) που διαμένουν σε νοικοκυριά στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, υπηκοότητας ή γλώσσας. Τα άτομα επιλέγονται με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας σε κάθε στάδιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα «βέλτιστο μέγεθος δείγματος» 1500 ατόμων κατ’ ελάχιστο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες επιδράσεις στο σχεδιασμό του τελικού δείγματος.

Η έρευνα στην Ελλάδα βασίζεται σε τρισταδιακή στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία. Το πλαίσιο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα έχει δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού 2001 και καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Στο πρώτο στάδιο επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα μονάδων επιφανείας. Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο, όπου επιλέγεται τυχαίο δείγμα ιδιωτικών νοικοκυριών από τα οποία στη συνέχεια επιλέγονται τα άτομα του δείγματος.