Výzkumné metody

Data pro ESS jsou v Česku od 8. vlny (2016) sbírána metodou CAPI. Dotazování probíhá v českém jazyce. Pro sběr dat jsou používány zdrojové instrumenty ESS přeložené do češtiny (metoda TRAPD), kategorie odpovědí na otázky na politické strany, náboženské vyznání, vzdělání a partnerský status reflektují národní kontext.

Výběry respondentů pro ESS jsou reprezentativní pro obyvatele Česka ve věku od 15 let bez horního věkového limitu, kteří žijí v soukromých obydlích. Respondenti jsou vybíráni metodou čtyřstupňového pravděpodobnostního výběru. V prvním stupni výběru je výběrovou oporou seznam sídelních jednotek ČSÚ, ve druhém stupni Registr sčítacích obvodů ČSÚ. Minimální efektivní velikost výběru je 1,500 respondentů po odečtení designových efektů.