Θεματικές

Η ΕΚΕ μετρά τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις συμπεριφορές των διαφορετικών πληθυσμών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από ένα βασικό μέρος που είναι το ίδιο σε κάθε γύρο, εναλλασσόμενες ενότητες που αναφέρονται σε ειδικά θέματα κάθε φορά και ένα συμπληρωματικό τμήμα αφιερωμένο σε μια κλίμακα ανθρώπινων αξιών και πειραματικά μέρη.

Οι ερωτήσεις του βασικού κορμού επικεντρώνονται στα ακόλουθα:

Οι εναλλασσόμενες ενότητες εστιάζονται στα εξής:

Δείτε τη μετάφραση του ερωτηματολογίου για την Κύπρο στα Ελληνικά: >>