Μεθοδολογία

Το ερωτηματολόγιο στην Κύπρο απαντιέται με προσωπικές συνεντεύξεις. Το συμπληρωματικό ερωτηματολόγιο απαντιέται και αυτό με προσωπικές συνεντεύξεις, ως επέκταση της κύριας συνέντευξης. Το ερωτηματολόγιο είναι στα Ελληνικά. Το ερωτηματολόγιο βασίζεται σε ένα κοινό πρότυπο αλλά σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες προσαρμοσμένες για κάθε χώρα όπως, π.χ. τα πολιτικά κόμματα, θρησκείες, το εκπαιδευτικό σύστημα και το νομικό καθεστώς των συζυγικών σχέσεων έτσι που οι προσαρμογές αυτές να αντικατοπτρίζουν το εθνικό πλαίσιο.

Τα δείγματα της ΕΚΕ είναι αντιπροσωπευτικά του συνόλου των ατόμων ηλικίας 15 ετών και άνω (χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας) που διαμένουν σε ιδιωτικά νοικοκυριά στην Κύπρο, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, την ιθαγένεια ή τη γλώσσα. Τα άτομα επιλέγονται με αυστηρές μέθοδοι τυχαίας πιθανότητας σε κάθε στάδιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα «βέλτιστο μέγεθος δείγματος» 800 ατόμων κατ’ ελάχιστο λαμβάνοντας υπόψη διάφορες επιδράσεις στο σχεδιασμό του τελικού δείγματος.

Ο σχεδιασμός του δείγματος στη Κύπρος είναι η τυχαία πολυσταδιακή στρωματοποιήμενη δειγματοληψία στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το πλαίσιο δειγματοληψίας που χρησιμοποιείται είναι τα νοικοκυριά που κάνουν κατανάλωση οικιακού ρεύματος με βάση τα αρχεία της ΑΗΚ. Το τελικό δείγμα είναι ένα δείγμα νοικοκυριών.